دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمید   رسولی

پست الکترونیکی : hrasouli@srbiau.ac.ir; hrasouli5@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض-جبر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شهید بهشتی تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی محض-جبر جامع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : شهید بهشتی تهران

سوابق اجرایی

-مدیر پژوهش دانشکده علوم پایه

مدیر گروه ریاضی عمومیعضویت در جوامع علمی

عضو انجمن ریاضی ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی محض

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 8

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر کل هیِات علمی واحد علوم و تحقیقات

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/07/01

حمید رسولی

حمید رسولی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^